Angelų sargų dieną padėkota policijos pagalbininkams

IMG_1705Spalio 2-ąją -  An­ge­lų sar­gų (Po­li­ci­jos) die­ną, Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos trans­liuo­to­se iš­kil­mė­se ap­do­va­no­ti ir du Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos an­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lių sa­vi­nin­kai. Anks­čiau Šiau­liuo­se, o da­bar Plun­gė­je gy­ve­nan­tį Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­tau­tą Bui­vy­dą svei­ki­no Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis, šiau­lie­tį moks­lei­vį Ju­lių Pa­ra­fi­na­vi­čių – ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas.

Du įvy­kiai

Iš­kil­mės, skir­tos Lie­tu­vos po­li­ci­jos 27-me­čiui, vy­ko Vil­niu­je, „Com­pen­sa“ kon­cer­tų sa­lė­je. Ren­gi­nio me­tu ap­do­va­no­ti pen­ki Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, pa­dė­ję po­li­ci­jai, pri­sta­ty­tos jų is­to­ri­jos.

V. Bui­vy­das Šiau­liuo­se du kar­tus pa­gar­sė­jo pi­lie­tiš­kais poel­giais. 2013 me­tų pa­va­sa­rį po vi­dur­nak­čio pa­ža­din­tas įtar­ti­nų gar­sų, vy­ras šo­ko į dra­bu­žius ir, ne­pa­bū­gęs gra­si­ni­mų, pu­sant­ro ki­lo­met­ro vi­jo­si par­duo­tu­vės va­gį. Tuo me­tu V. Bui­vy­das gy­ve­no ta­me pa­čia­me Rad­vi­liš­kio gat­vės na­me, ku­ria­me įsi­kū­ru­si par­duo­tu­vė.

V. Bui­vy­dui bėg­lys gra­si­no ne­si­vy­ti, nes pa­pjaus. „Su­šu­kau: „Stok, po­li­ci­ja, šau­siu!“ – apie tos nak­ties įvy­kius „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo šiau­lie­tis. – Jis par­kri­to ant snie­go. Pa­ma­niau, kad va­gis ga­li bū­ti ne vie­nas, tu­rė­ti bend­ri­nin­ką, tad ne­siar­ti­nau.“

Tuo­me­tis Šiau­lių mies­to po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Rim­vy­das Šle­kys už pa­gal­bą su­čium­pant va­gį V. Bui­vy­dui įtei­kė an­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lę.

Prieš ket­ve­rius me­tus V. Bui­vy­das sa­kė, jog jam di­de­lė gar­bė gau­ti ap­do­va­no­ji­mą: „Po šio įver­ti­ni­mo da­ry­siu vis­ką, kad bū­čiau dar pi­lie­tiš­kes­nis, kad Lie­tu­vo­je bū­tų šva­riau ir ra­miau gy­ven­ti. Ne­ga­li­me bū­ti abe­jin­gi.“

Sa­vo žo­džius V. Bui­vy­das greit pa­tvir­ti­no. Tų pa­čių me­tų bir­že­lio nak­tį jis ap­sau­go­jo kai­my­nus nuo gir­tuok­liau­jan­čių žmo­nių ke­lia­mo triukš­mo. Kol iš­kvies­ta po­li­ci­ja va­žia­vo į įvy­kio vie­tą, va­ka­rė­lio da­ly­viai pa­si­ša­li­no au­to­mo­bi­liu. Sup­ras­da­mas, kad vai­ruo­to­jas ne­blai­vus, V. Bui­vy­das sė­do į sa­vo au­to­mo­bi­lį ir lai­ky­da­ma­sis sau­gaus at­stu­mo, se­kė eki­pa­žą, po­li­ci­jai per­da­vi­nė­jo in­for­ma­ci­ją apie va­žia­vi­mo kryp­tį tol, kol triukš­ma­da­riams ke­lią pa­sto­jo pa­rei­gū­nai.

Rū­pin­tis ap­lin­ka

Va­kar su V. Bui­vy­du kal­bė­jo­mės te­le­fo­nu – pa­ke­liui į Vil­nių.

„Pas­kam­bi­no iš po­li­ci­jos: iš pra­džių iš­si­gan­dau, gal­vo­ju, ko­kie rei­ka­lai? Kai pri­mi­nė si­tua­ci­ją apie pa­gau­tą va­gį, at­si­ra­do šyp­se­na vei­de“, – sa­kė V. Bui­vy­das. Taip vy­ras su­ži­no­jo, jog Lie­tu­vos po­li­ci­ja jo kan­di­da­tū­rą at­rin­ko ap­do­va­no­ji­mams.

Šiau­liuo­se bu­vo nu­fil­muo­ti siu­že­tai, ku­riuo­se V. Bui­vy­das tu­rė­jo at­kur­ti abie­jų nak­tų įvy­kius. Žur­na­lis­tai ap­si­lan­kė ir pi­lie­tiš­ko vy­ro na­muo­se, pa­kal­bi­no žmo­ną.

„La­bai ge­ras jaus­mas, žo­džiais nea­pi­bū­di­na­mas, – apie įver­ti­ni­mą sa­kė V. Bui­vy­das. – Tai dar la­biau įpa­rei­go­ja bū­ti pa­vyz­džiu ap­lin­ki­niams. Ma­lo­nu, kad po­li­ci­ja tam ski­ria dė­me­sio, ska­ti­na.“

V. Bui­vy­das ir to­liau iš­lie­ka at­sa­kin­gas ir pa­sta­bus. Ne­se­niai Plun­gės ra­jo­ne iš gir­to vai­ruo­to­jo atė­mė rak­te­lius, iš­kvie­tė po­li­ci­ją.

Bui­vy­dų šei­ma au­gi­na dvi duk­ras – vy­res­nia­jai yra 3,5 me­tų, ma­ža­jai prieš dau­giau nei sa­vai­tę su­ka­ko mė­nuo.

V. Bui­vy­do tei­gi­mu, su kiek­vie­na die­na jaus­mas, kad rei­kia pa­si­rū­pin­ti ap­lin­ka, ku­ri ta­ve su­pa, di­dė­ja, nes au­ga vai­kai: „Jei da­bar ne­sus­tab­dy­si­me gir­to vai­ruo­to­jo, au­ka ga­li bū­ti ir vie­nas iš ta­vo ar­ti­miau­sių žmo­nių. Šis jaus­mas ir pri­ver­čia rea­guo­ti, elg­tis pi­lie­tiš­kai, su­stab­dy­ti, kad ne­bū­tų skau­džių pa­sek­mių.“

Nep­raė­jo pro ša­lį

2013 me­tų pa­va­sa­rį tuo­met de­vyn­me­tis J. Pa­ra­fi­na­vi­čius, Šiau­liuo­se pa­ma­tęs gir­to vy­ro mu­ša­mą mo­te­rį, su­rin­ko Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro nu­me­rį ir pra­ne­šė apie nu­si­kal­ti­mą.

Vai­ku bu­dė­to­jai iš­kart ne­pa­ti­kė­jo, Ju­liui te­ko skam­bin­ti ke­lis kar­tus. Su­lau­kęs, kol at­va­žiuos pa­tru­liai, ber­niu­kas pa­ro­dė, kur nuė­jo mu­šei­ka, o vė­liau jį ir at­pa­ži­no.

Už pi­lie­tiš­ką poel­gį tą­kart Ju­liui bu­vo įteik­ta Šiau­lių po­li­ci­jos do­va­na – an­ge­lo sta­tu­lė­lė bei pliu­ši­nis šuo Am­sis, su­reng­ta eks­kur­si­ja po ko­mi­sa­ria­tą.

Po­li­ci­jos skam­bu­tis šių me­tų rug­sė­jį bu­vo staig­me­na – šiau­lie­tis ma­nė, kad ši is­to­ri­ja pa­mirš­ta.

Da­bar Ju­lius – Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kas, spa­lio 19-ąją jam su­kaks 14 me­tų. Prieš ke­le­tą sa­vai­čių paaug­liui prieš ka­me­ras te­ko iš nau­jo pri­si­min­ti ket­ve­rių me­tų se­nu­mo įvy­kius.

„Ju­lius ta­da bu­vo man iki pe­ties, da­bar vi­sa gal­va aukš­tes­nis“, – va­kar juo­kė­si į Vil­nių sū­nų ly­dė­ju­si žur­na­lis­tė Ok­sa­na Lau­ru­ty­tė.

Ji pri­si­me­na, kaip prieš ket­ve­rius me­tus pa­skam­bi­nęs sū­nus pa­pa­sa­ko­jo apie įvy­kį: „Jam tai bu­vo kaip žai­dy­bi­nis ele­men­tas. Tik kai žur­na­lis­tai da­rė re­por­ta­žą, su­ži­no­jau, kad iš kar­to juo ne­pa­ti­kė­jo, kad skam­bi­no ke­lis kar­tus, kad pra­šė suau­gu­sių­jų pa­gal­bos.“

Ju­lius ir da­bar yra nea­be­jin­gas ki­tų bė­doms. Ne kar­tą grą­ži­no pa­mes­tus daik­tus – te­le­fo­nus, pi­ni­gi­nę – sa­vi­nin­kams.

Vai­kys­tė­je J. Pa­ra­fi­na­vi­čius no­rė­jo tap­ti po­li­ci­nin­ku, da­bar jo sva­jo­nės pa­si­kei­tė – šiuo me­tu no­ri bū­ti ang­lų kal­bos mo­ky­to­ju.

Pi­lie­tiš­ku­mo dau­gė­ja

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ar­tū­ras Šlia­vas sa­ko, kad pi­lie­tiš­kų žmo­nių dau­gė­ja – tai le­mia išau­gęs žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas po­li­ci­ja. Daž­niau­siai pi­lie­čiai pra­ne­ša apie pa­ste­bė­tas va­gys­tes, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mus, chu­li­ga­niz­mo at­ve­jus, gir­tus vai­ruo­to­jus.

Pi­lie­tiš­kiems as­me­nims ski­ria­mas iš­skir­ti­nis dė­me­sys. Pas­ta­ruo­ju lai­ku an­ge­lo sar­go skulp­tū­rė­le Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja kas­met ap­do­va­no­ja maž­daug de­šimt žmo­nių.

Pa­sak A. Šlia­vo, po­li­ci­jai su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja kar­tu ap­sau­go ir vi­suo­me­nę. „Pra­ne­šei apie gir­tą vai­ruo­to­ją – ap­sau­go­jai eis­mo da­ly­vius, pra­ne­šei apie va­gys­tę par­duo­tu­vė­je – ap­sau­go­jai par­duo­tu­vės tur­tą“, – pa­vyz­džius var­di­ja A. Šlia­vas.

A. Šlia­vo tei­gi­mu, po­li­ci­jai pra­ne­ša­ma in­for­ma­ci­ja vi­suo­me­nė­je ne­be­lai­ko­ma skun­di­mu, tai tam­pa pi­lie­tiš­ku­mo iš­raiš­ka. Vis dau­giau žmo­nių yra ne­to­le­ran­tiš­ki ne­blai­viems vai­ruo­to­jams, dau­gė­ja ir sku­ban­čių­jų į pa­gal­bą pa­te­ku­siems į ne­lai­mę.

„Džiu­gu, kad žmo­nės pa­si­ti­ki po­li­ci­ja, kad ne­bi­jo kreip­tis. Po­li­ci­ja vis daž­niau ta­pa­ti­na­ma ne su bau­dė­jos, o su pa­gal­bi­nin­kės įvaiz­džiu. Tai at­spin­di ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos šū­kis: „Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti“, – sa­kė A. Šlia­vas.

Informacija: http://www.skrastas.lt/?data=2017-10-03&rub=1065924810&id=1506952974

IMG_1644 IMG_1642 IMG_1631