2014-2020 metų aktualijos

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS

 

 

Priemo

nės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA  

1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2019-08-01 2019-09-30
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2019-08-01

2019-09-30

2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS  

2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis 2019-02-01

2019-03-29

3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS  

3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2019-01-02

2019-03-29

2019-04-01

2019-06-28

2019-07-01

2019-09-30

2019-10-01

2019-12-31

4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ  

4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas  

2019-03-01

2019-04-30

4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2019-06-03

2019-07-31

4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:  

4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2019-05-02

2019-07-31

4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti  

2019-05-02

2019-06-28

4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:  

4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2019-01-02

2019-02-28

6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA  

6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019-07-01

2019-07-31

6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2019-09-02

2019-10-31

6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2019-03-01

2019-05-31

6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:  

6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2019-11-04

2019-12-31

6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2019-05-02

2019-05-31

7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE  

7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:  

7.2.1 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą  

7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2019-04-01

2019-05-31

8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ  

8.1 Miško veisimas 2019-03-01

2019-04-30

2019-09-02

2019-10-31

8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2019-05-02

2019-06-28

8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2019-07-01

2019-08-30

8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2019-04-01

2019-05-31

9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS  

10 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*  

10.1 Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius  

10.2 Specifinių pievų tvarkymas  

10.3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas  

10.4 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose  

10.5 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse  

10.6 Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje  

10.7 Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje  

10.8 Melioracijos griovių šlaitų priežiūra  

10.9 „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“  

10.10 „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“  

10.11 „Dirvožemio apsauga“  

10.12 „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“  

11 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*  

12 SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*  

12.1 Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje  

12.2 Parama „Natura 2000“ miškuose  

13 IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*  

13.2 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių  

13.3 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių  

16 BENDRADARBIAVIMAS  

16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

 

 

EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas 2019-03-01

2019-12-31

EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas 2019-11-04

2019-12-31

16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2019-09-02

2019-10-31

16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2019-02-25

2019-03-29

17 RIZIKOS VALDYMAS  

17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2019-03-01

2019-06-28

2019-09-02

2019-12-31

17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2019-01-02

2019-12-31

19 LEADER PROGRAMA  

19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS  

19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2019-04-15

2019-05-17

2019-09-16

2019-10-18

19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

 

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis