Ūkininkai Briuselyje išsakė reikalavimus

 protestas (7)Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je dėl tie­sio­gi­nių iš­mo­kų žem­dir­biams di­di­ni­mo pro­tes­ta­vo ir de­šimt Šiau­lių ap­skri­ties ūki­nin­kų. Pro­tes­tas bu­vo tai­kus: su dai­no­mis ir pla­ka­tais.

zivile@skrastas.lt

Ket­vir­ta­die­nį Briu­se­ly­je, prie Schu­man­no žie­do, skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos. Ūki­nin­kai lai­kė pla­ka­tus su už­ra­šais: „Ly­gio­je Eu­ro­po­je – ly­gios ša­lys“, „Než­lug­dy­ki­te mū­sų kai­mo“, „Eu­ro­po­je – ly­gios są­ly­gos“.

Kar­tu su lie­tu­viais pro­tes­ta­vo ir len­kai, lat­viai, če­kai. Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ją su­da­rė 53 as­me­nys, Šiau­lių ap­skri­čiai at­sto­va­vo ūki­nin­kai iš Šiau­lių, Kel­mės, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ra­jo­nų.

Pro­tes­tą or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mai (ŽŪR), su­jun­gę kai­my­ni­nes ša­lis bend­ram tiks­lui.

„Ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) žem­dir­bių or­ga­ni­za­ci­jos lai­ko­si ag­re­sy­vaus pro­tes­ta­vi­mo, de­gi­na lau­žus, pi­la pie­ną. Mes, lie­tu­viai, ban­dė­me dai­no­mis, šū­kiais, skan­duo­tė­mis at­kreip­ti dė­me­sį. No­rė­jo­me pa­ro­dy­ti, kad pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja, kad są­ly­gos vie­nin­go­je Eu­ro­po­je nė­ra ly­gios“, – sa­ko pro­tes­to da­ly­vis, Lie­tu­vos jau­nų­jų ūki­nin­kų ir jau­ni­mo są­jun­gos pir­mi­nin­kas, ŽŪR vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bui­vy­das.

Pag­rin­di­nis ūki­nin­kų rei­ka­la­vi­mas – kad pro­tes­tuo­jan­čių ša­lių ūki­nin­kams tie­sio­gi­nės iš­mo­kos pa­siek­tų ES vi­dur­kį.

V. Bui­vy­das pa­tei­kia sta­tis­ti­ką. Lie­tu­viai gau­na 180 eu­rų už hek­ta­rą ir yra tre­ti nuo ga­lo ES. Už lie­tu­vių ri­kiuo­ja­si lat­viai ir es­tai. Mal­ta gau­na 470 eu­rų už vie­ną hek­ta­rą, len­kai – 215 eu­rų, ES vi­dur­kis yra 266 eu­rai.

Tie­sio­gi­nės iš­mo­kos hek­ta­rui Lie­tu­vo­je nuo ES vi­dur­kio ski­ria­si 80 eu­rų.

„Mes ne­rei­ka­lau­ja­me tiek, kiek gau­na pir­mau­jan­čios ša­lys, bet ne­no­ri­me bū­ti ir pa­čio­je pa­bai­go­je, – sa­ko V. Bui­vy­das. – Tech­ni­ką mes per­ka­me iš se­nų­jų ES vals­ty­bių ir mo­ka­me ne ma­žiau, o kar­tais ir dau­giau, pro­duk­ci­ją par­duo­da­me į tas pa­čias di­džią­sias Va­ka­rų ša­lis, pa­ti­ria­me pa­pil­do­mas trans­por­ta­vi­mo iš­lai­das.“

Pa­sak V. Bui­vy­do, jei žem­dir­biai gau­tų di­des­nes iš­mo­kas, mo­kė­tų ir di­des­nes al­gas: „Žmo­nės bė­ga iš mū­sų kai­mų, tu­ri­me di­džiau­sią emig­ra­ci­ją ES. Emig­ra­ci­ja bus ir to­liau, jei ne­su­kur­si­me ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų.“

Su pro­tes­tuo­to­jais šnek­te­lė­jo Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Pre­zi­den­tė, pa­sak V. Bui­vy­do, pri­ta­rė ūki­nin­kų rei­ka­la­vi­mams.

Pro­tes­tas vy­ko prieš Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pa­si­ta­ri­mą. Jo me­tu že­mės ūkio klau­si­mai ne­bu­vo gvil­de­na­mi, bet, pa­sak V. Bui­vy­do, ūki­nin­kai sie­kia už­bėg­ti įvy­kiams už akių ir pro­ble­mą ke­lia iš anks­to.

„Ga­li tek­ti va­žiuo­ti pro­tes­tuo­ti dar ir gruo­džio mė­ne­sį. Už mus nie­kas ki­tas to ne­pa­da­rys. Kal­ba­me apie 2021–2027 me­tų lai­ko­tar­pį: tai la­biau­siai ak­tua­lu jau­na­jai kar­tai.“

Pro­tes­ta­vę žem­dir­biai bend­rą Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Če­ki­jos žem­dir­bių sa­vi­val­dos or­ga­ni­za­ci­jų pa­si­ra­šy­tą pe­ti­ci­ją įtei­kė ko­mi­sa­rui Phi­lui Ho­ga­nui, at­sa­kin­gam už ES že­mės ūkį.

Pe­ti­ci­jo­je su­ra­šy­ti pen­ki rei­ka­la­vi­mai. Ūki­nin­kai rei­ka­lau­ja ne tik iš­mo­kas pa­di­din­ti iki ES vi­dur­kio, bet ir kad pa­ra­ma Kai­mo plėt­ros pro­gra­mai iš­lik­tų ne ma­žes­nė kaip 2014–2020 me­tais, kad vi­soms vals­ty­bėms na­rėms bū­tų nu­sta­ty­tos vie­no­dos na­cio­na­li­nio pri­si­dė­ji­mo ri­bos že­mės ūkio pa­ra­mai, kad bū­tų su­pap­ras­tin­ta pa­ra­mos ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta, kad bū­tų už­tik­rin­ta pa­ra­ma jau­niems ūki­nin­kams, nau­jiems že­mės ūkio sek­to­riaus da­ly­viams.

2018 m. spalio 20 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
http://www.skrastas.lt/?id=1539955439