Kviečiame teikti paraiškas paramai investicijoms į žemės ūkio valdas gauti

Europa-soort-vlag-300x225Jau nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys kviečiami teikti paramos paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti. Investicijoms įgyvendinti skiriama 30 mln. eurų paramos lėšų.

2018 m. prioritetiniai sektoriai lieka tokie patys, kaip ir anksčiau – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. Išlieka ir analogiški paramos intensyvumo dydžiai pagal sektorius, t. y. gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės – 40 proc. Paramos intensyvumas prioritetiniuose sektoriuose padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas.

Kas gali kreiptis paramos

Dėl paramos pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį ūkį“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, tuo tarpu juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę valdą. Paraiškos, pateiktos su projekto partneriu, nepriimamos.

Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie specializuoto ūkio, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Paramos galės kreiptis ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte yra didesnis kaip 8 000 Eur. Tiesa, šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja. Be to, pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Taip pat pareiškėjas turės atitikti ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Numatoma, kad paramos dydis pareiškėjo projektui negalės viršyti 200 tūkst. Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą.

Siekiantiems paramos ūkininkams keliama ir daugiau reikalavimų, su kuriais išsamiau galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.

Finansavimo išlaidos

Paramos lėšomis finansuojama nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti. Svarbu paminėti, kad remiamai įrangai negali būti priskirtos jokios transporto priemonės.

Pareiškėjai, dalyvausiantys veikloje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, galės įgyvendinti naujų gamybinių statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, įsigyti pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos.

Paramos lėšomis numatyta remti ne tik gamybiniame pastate remiamai veiklai vykdyti tiesiogiai reikalingų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą, bet ir remiamos veiklos gamybinio proceso vykdymui užtikrinti būtinų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą (pvz. įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje užtikrinti, įsigijimą).

Pareiškėjai, kurie pateiktame projekte numato pradėti vykdyti gyvulininkystės veiklą (keičiama ūkio specializacija) arba plėsti vykdomą gyvulininkystės veiklą ( pateiktame projekte numatyta padidinti ūkyje  laikomų ūkinių gyvūnų skaičių) paramos lėšomis galės statyti mėšlides ir (arba) srutų kauptuvus. Žemės ūkio technikos įsigijimas nebus remiamas.

Tuo atveju, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, paramos dydis projektui negalės viršyti 400 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodyta paramos suma projektui bus skiriama, jei statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos sudarys ne mažiau kaip 50 proc. projekto  investicijų vertės (be PVM). Projektų atranką numatyta vykdyti pagal 8 atrankos kriterijus, taikant 100 balų sistemą. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 balai.

Projektų atrankos kriterijai

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 8 paraiškų atrankos kriterijai, o už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Tuo tarpu didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai išdėstyti įgyvendinimo taisyklėse, taip pat su jomis galima susipažinti kvietime teikti paraiškas.

Tuo atveju, jei paraiškoms, surinkusioms vienodą balų skaičių, nepakaktų skirtos paramos sumos, reikėtų atlikti šių paraiškų papildomą vertinimą. Papildomas paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus pagal tai, ar jie yra negavę Europos Sąjungos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai bei pagal prašomą mažiausią paramos sumą.

Pirkimo procedūros – nuo tam tikros investicijų sumos

Praėjusiais metais buvo pakeistos pirkimo taisyklės, todėl pirkimų procedūras reikia atlikti tik tų prekių ir paslaugų pirkimų, kurių vertė, įsigyjant prekes ir (arba) paslaugas, yra lygi arba didesnė nei 58 000 Eur be PVM, o, įsigyjant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000 Eur be PVM.

Jei pareiškėjas įsigydamas prekes ar paslaugas neviršija maksimalių paminėtų sumų, investicijos kainai pagrįsti jis turi pateikti tris komercinius pasiūlymus. Jei NMA komercinius pasiūlymus pripažįsta tinkamais, pareiškėjui pirkimo procedūros tampa neaktualios. Tačiau svarbu, kad būtų pateikti tos pačios investicijos komerciniai pasiūlymai su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad komerciniai pasiūlymai turi būti pateikti įmonių, kurių vykdoma veikla yra tiesiogiai susijusi su perkama investicija.

Mokėjimo prašymų teikimas

Paramos gavėjas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. Jei projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių statybą, esamų pastatų rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai, jis gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų. Tuo tarpu, jei projektą numatoma įgyvendinti laikotarpiu iki 60 mėn. ir paramos paraiškoje nurodoma įsigyjamą turtą (visą įrangą ir įrengimus) įgyti finansinės nuomos (lizingo) būdu, pateikti galima iki 10 mokėjimo prašymų.

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

 

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-paramai-investicijoms-i-zemes-ukio-valdas-gauti