Patvirtintos jaunųjų ūkininkų įsikūrimo taisyklės (Taisyklių pakeitimai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-211 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. spalio 16 d. Nr. 3D-783

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

 1. Pakeičiu 17.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „17.11. investicijos atitinka gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas taikomas, jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos vertinimo išvadą dėl investicijų atitikties nustatytiems reikalavimams pateikia Agentūrai). Vertinimo išvada neteikiama įsigyjamiems ūkiniams gyvūnams;“.

 2. Pakeičiu 17.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „17.15. įkuriamo ūkio ŽŪN plotas, turimas paramos paraiškos pateikimo dieną, verslo plano įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis šiuo turtu (nuoma, panauda ir kt.) visam nurodytam laikotarpiui. Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną. Įkuriamo ūkio planuojamas turėti ŽŪN plotas verslo plano įgyvendinimo (nuo tada kai planuojama turėti ŽŪN plotą) bei kontrolės laikotarpiu  turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.) visam nurodytam laikotarpiui. Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo to momento, kai buvo sudaryta Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis. Jeigu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu ir (arba) verslo plano kontrolės laikotarpiu žemės valdymo sutartys bus nutrauktos ar baigsis jų galiojimo laikas, ne vėliau kaip per 1 mėn. turi būti išsinuomotas ar kitais teisėtais pagrindais valdomas tas pats arba kitas sklypas su tokiu pat ŽŪN plotu;“.

 3. Pakeičiu 17.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „17.21. pareiškėjo įsikūrimas paramos paraiškos teikimo metu nėra pasibaigęs. Įsikūrimo procesą sudaro: žemės ūkio valdos ir ūkio įregistravimas pareiškėjo vardu, minimalios ūkininkavimo pradmenų programos baigimas, pareiškėjo, kaip ūkio valdytojo, paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimas. Teikdamas paraišką paramai gauti pareiškėjas turi būti pabaigęs bent vieną iš išvardytų įsikūrimo proceso etapų. Įsikūrimo procesas laikomas užbaigtu, kai pareiškėjas pirmą kartą, kaip ūkio valdytojas, pateikia paraišką tiesioginėms išmokoms gauti (taikoma ir tais atvejais, kai paraiška tiesioginėms išmokoms gauti buvo pateikta neįregistravus ūkininko ūkio ir (arba) pateikta paraiška tiesioginėms išmokoms gauti buvo išregistruota iki paramos paraiškos jaunojo ūkininko įsikūrimui pagal šią veiklos sritį gauti). Minimalios ūkininkavimo pradmenų programos neprivaloma baigti tiems pareiškėjams, kurie atitinka Taisyklių 10.2.1 ir (arba) 10.2.2 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;“.

 4. Pakeičiu 17.26 papunktį ir jį išdėstau taip:

  „17.26. pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos gavėjas, pradėdamas įgyvendinti verslo planą, raštu apie tai informuoja Agentūrą ir prideda tai patvirtinančius dokumentus (investicijos įsigijimo dokumentus, sutartį dėl paslaugų teikimo ir kt.). Verslo plano įgyvendinimo pradžia nėra laikoma konsultacijų projekto įgyvendinimo ir administravimo klausimais ir kitų bendrųjų išlaidų kategorijai priskirtinų išlaidų pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymas;“.

5. Pakeičiu 17.28 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „17.28. pareiškėjas įsikūrimo metu iki paramos paraiškos pateikimo dienos nuosavybės teise gali įgyti sklypus iš valdos, kuriai buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones, tačiau tik tuo atveju, jei jau pasibaigęs projekto kontrolės laikotarpis;“.

 6. Pakeičiu 18.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „18.5. jei Pareiškėjas turi 5 ha ir daugiau nuosavybės teise valdomų ir į žemės ūkio valdą įtrauktų žemės ūkio naudmenų ir tai numatė atrankos kriterijuose, išlaikyti jas visą verslo plano įgyvendinimo laikotarpį iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;“.

 7. Papildau 18.9 papunkčiu:

 „18.9. Vykdyti gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolę, kai įkurtame gyvulininkystės ar mišriame ūkyje, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, laikomi galvijai, kiaulės, avys, ožkos, arba vykdyti veislinių triušių apskaitą, kai įkurtame gyvulininkystės ar mišriame ūkyje, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, laikomi triušiai, ne mažiau kaip 3 metus nuo paskutinio paramos lėšų išmokėjimo;“.

 8. Papildau 18.10 papunkčiu:

 „18.10 užtikrinti, kad įgyvendintos investicijos, įgyvendinus projektą, atitiks gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos ir maisto kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi). Pažymą apie atitiktį/neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos prižiūrimiems teisės aktų reikalavimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pateikia Agentūrai;“.

 9. Papildau 18.11 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

 „18.11. pasiekti ir iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paraiškoje bei verslo plane nusimatytus projekto priežiūros rodiklius.“

 10. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

 „19. Paramos suma vienam paramos gavėjui 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), jei kuriamas specializuotas gyvulininkystės ūkis – 60 000 Eur be PVM, (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys visas šios veiklos srities tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti šiame punkte numatytos galimos paramos sumos.“

 11. Pakeičiu 24.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „24.3. pats pareiškėjas tampa aktyviu ūkininku ir įgyvendinamos visos verslo plane numatytos investicijos, įsipareigojimai (jei buvo) dėl profesinių įgūdžių ir kompetencijos įgijimo bei verslo plane pasiekti suplanuoti rodikliai (ekonominio gyvybingumo, ūkio SP, SGV skaičius, ŽŪN plotas (ha) ir kt.);“.

 12. Pakeičiu 29.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „29.7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 2500 Eur ir negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos.“

 13. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

 „40. Atrankos kriterijai:

 40.1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):

 40.1.1. nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur suteikiama 4 balai;

40.1.2. nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;

 40.1.3. nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;

 40.1.4. nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;

 40.1.5. nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.

 40.2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos –  suteikiami 5 balai.

 40.3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:

 40.3.1. pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:

 40.3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiama 4 balai;

40.3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;

 40.3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;

 40.3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;

 40.3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;

 40.3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

 40.3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

 40.3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;

40.3.3.2. nuo 40 proc.  iki 49,99 proc. – 15 balų.

 40.4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – suteikiama 15 balų.

 40.5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos –  suteikiama 10 balų.

 40.6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):

 40.6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

40.6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – 5 balai.

 40.7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 10 balų.

40.8. Prašoma mažesnės paramos sumos:

40.8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos – suteikiama 5 balai;

40.8.2. per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos – 10 balų.“

14. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

 „41. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.“

15. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Teikdamas mokėjimo prašymus, paramos gavėjas privalo pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus bei finansinės atskaitomybės dokumentus. Teikdamas paskutinį mokėjimo prašymą bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, paramos gavėjas pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už finansinius metus, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas. Paskutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama ne vėliau, kaip vasario mėnesį, pasibaigus ketvirtiems nuo paraiškos pateikimo metų finansiniams metams (taikoma tik tiems pareiškėjams, kurie teikia 2 mokėjimo prašymus).“

16. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo IX skyrių ir jį išdėstau taip:

 IXPROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (Pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį. Lentelės 1, 2, 3 eilutėse nurodomas žemės ūkio valdos dydis ha paramos paraiškos pateikimo dieną ir prognozuojamu laikotarpiu. Lentelės 4 ir 5 eilutėje nurodomi ekonominio gyvybingumo rodikliai: grynojo pelningumo ir skolos rodiklis kaip numatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. 4 stulpelyje nurodomi duomenys paraiškos pateikimo dieną. SGV nurodo pareiškėjai, kurių veikla susijusi su gyvulininkystės produktų gamyba. SGV apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ priede nurodytais SGVskaičiavimo koeficientais.) Pajamas iš gyvulininkystės nurodo pareiškėjai, kurie kuria gyvulininkystės arba mišrų ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, taip pat nurodoma veikla.

Rodikliai

Matavimo vnt.

Paramos paraiškos pateikimo dieną

Prognozės verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu

Prognozės verslo plano kontrolės laikotarpiu

20___ m.

20___ m.

20___ m.

20___ m.

20___m.

20___ m.

20___ m.

20___ m.

1. Valdos dydis

ha

1.1.

Nuosavybės teise valdomos ŽŪN

ha

1.2.Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos ŽŪN

ha

2.Grynasis pelningumas X     XXX3.Skolos rodiklis          4.SGV skaičius

vnt

         5.SGV skaičius 1 ha ŽŪN

vnt.

         6.Potencialus ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija

Eur

         7.Pajamos iš gyvulininkystės sektoriaus

(nurodyti veiklą)

Eur.”

         

 

 

 

 

 

 

17. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo X skyriaus 8 eilutę ir ją išdėstau taip:

„8. Ar patvirtinate, kad nesate pateikęs kaip ūkio valdytojas, paraiškos gauti tiesiogines išmokas ir (arba) jos neišregistravote iki paramos paraiškos jaunojo ūkininko įsikūrimui pagal šią veiklos sritį (taikoma ir tais atvejais, kai paraiška tiesiogines išmokas gauti buvo pateikta neįregistravus ūkininko ūkio)? Taip Ne“.

 

 

18. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo X skyriaus 36 ir 37 eilutes ir jas išdėstau taip:

„36. Ar įsipareigojate, kad, jei Jūsų paramos paraiškai bus suteikti atrankos balai už kuriamą daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu ne mažiau kaip 50 proc. valdomų žemės ūkio naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais Jei atrankos balai nebuvo suteikti, atsakoma „Neaktualu“ Taip Ne Neaktualu
37. Ar įsipareigojate, kad, jei Jūsų paramos paraiškai bus suteikti atrankos balai už kuriamą mišrųjį ūkį, kai viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ne mažesnį procentą kaip numatyta atrankos kriterijuose visų ūkio veiklos pajamų ?Jei atrankos balai nebuvo suteikti, atsakoma „Neaktualu“ Taip Ne Neaktualu“

 

 

19. Papildau Taisyklių 1 priedo X skyrių 47, 48, 49, 50, 51 eilutėmis ir jas išdėstau taip:

„47. Ar įsipareigojate vykdyti gyvulių genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolę, kai įkurtame gyvulininkystės ar mišriame ūkyje, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, laikomi galvijai, kiaulės, avys, ožkos ne mažiau kaip 3 metus nuo paskutinio paramos lėšų išmokėjimo? Taip Ne Neaktualu
48. Ar įsipareigojate vykdyti veislinių triušių apskaitą, kai įkurtame gyvulininkystės ar mišriame ūkyje, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, laikomi triušiai ne mažiau kaip 3 metus nuo paskutinio paramos lėšų išmokėjimo? Taip Ne Neaktualu
49. Ar įsipareigojate, kad ūkyje laikomas SGV skaičius įgyvendinus verslo planą ir iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, sudarys projektų atrankos kriterijuose nurodytą SGV skaičių (taikoma gyvulininkystės ūkiui)?Jei atrankos balai nebuvo suteikti, atsakoma „Neaktualu“ Taip Ne Neaktualu“
50. Ar įsipareigojate, kad SP įgyvendinus verslo planą ir iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, sudarys projektų atrankos kriterijuose nurodytą SP skaičių?Jei atrankos balai nebuvo suteikti, atsakoma „Neaktualu“ Taip Ne Neaktualu
51. Ar įsipareigojate, kad įgyvendinus verslo planą investicijų į infrastruktūrą ir (arba) statybą ir (arba) rekonstrukciją vertė projekte sudarys projektų atrankos kriterijuose nurodytą procentą?Jei atrankos balai nebuvo suteikti, atsakoma „Neaktualu“ Taip Ne Neaktualu

 

 

 

 

20. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo X skyriaus dalį „Paramos paraiškų atrankos pirmumo kriterijai“ ir išdėstau ją taip:

„Paramos paraiškų atrankos pirmumo kriterijai
1. Ar ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus nemažesnis kaip (nurodyti):- nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur- nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur

- nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur

- nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur

- nuo 50 001 Eur

Apvalinama iki sveiko skaičiaus

 

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

2. Ar numatote projekte investicijos į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso jums nuosavybės teise, o investicijų vertė yra nemažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos? Taip Ne 

 

3. Ar kurdamas gyvulininkystės ūkį įsipareigojate, kad įgyvendinus verslo planą SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (nurodyti):- nuo 6 iki 11,99 SGV

- nuo 12 iki 17,99 SGV

- nuo 18 iki 22,99 SGV

- nuo 23 iki 28,99 SGV

- nuo 29 SGV ir daugiau

Taip Ne

 

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

Taip Ne

4. Ar kurdamas daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį įsipareigojate, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. Jūsų teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais? Taip Ne
5. Ar kurdamas mišrų ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigojate, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip (nurodyti):-  nuo 30 proc. iki 39,99 proc.

-  nuo 40 proc. iki 49,99 proc.

 

Taip Ne

 

Taip Ne

Taip Ne

6. Ar ūkį kuriate iš nepadalytų valdų? Taip Ne
7. Ar turite ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą ?________________Įrašykite turimų nuosavybės teise hektarų skaičių Taip Ne
8. Ar esate jaunesnio amžiaus (nurodyti)?- iki 30 metų įskaitytinai

- nuo 30 metų iki 40 metų.

 

Taip Ne

Taip Ne

9. Ar ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc.?Jei taip, nurodykite pelningumą (įrašyti)__________proc.

 

Taip Ne
10. Ar prašote mažesnės paramos sumos ?-nuo 15 proc. iki 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos įskaitytinai

-per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos.

Taip NeTaip Ne

Taip Ne“.

 

 21. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo XI skyriaus 2 eilutę ir ją išdėstau taip:

„2. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad vykdoma galvijų, kiaulių, avių, ožkų, genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolė (pažymas apie vykdomą genetinės kokybės gerinimo arba produktyvumo kontrolę teikia: pieninių galvijų, avių ir ožkų augintojai –iš UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė; mėsinių veislinių galvijų augintojai – iš UAB „Šilutės veislininkystė“; kiaulių augintojai – iš UAB „Lietuvos veislininkystė“) (Dokumentai turi būti teikiami kartu su įgyvendinto projekto metinėmis ataskaitomis).

___”.

 

 

22. Pakeičiu Taisyklių 1 priedo XI skyriaus 4 eilutę ją išdėstau taip:

„4. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad vykdoma laikomų veislinių triušių apskaita (pažyma iš Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos) (Dokumentai turi būti teikiami kartu su įgyvendinto projekto metinėmis ataskaitomis).

___”.

 

23. Pakeičiu Taisyklių 2 priedo 2.1. lentelę „Informacija apie turimas ir planuojamas turėti žemės valdas, reikalingas projekto veiklai vykdyti, ha“ ir ją išdėstau taip:

  

2.1. Informacija apie turimas ir planuojamas turėti žemės valdas, reikalingas projekto veiklai vykdyti, ha

 

Paramos paraiškos pateikimo metu

 

20 ____

Prognoziniai metai

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis[1]

Kontrolės laikotarpis

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

1[2]

2[3]

12

23

12

23

12

23

12

23

12

23

12

23

12

23

12

23

„1. Žemės ūkio naudmenos
1.1. Esančios vietovėse, kuriuose nėra gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių:
1.1.1. ariamoji žemė
1.1.2. sodai
1.1.3. pievos ir ganyklos
1.2. Esančios vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
1.2.1. ariamoji žemė
1.2.2. sodai
1.2.3. pievos ir ganyklos
2. Kita žemė
3. Iš viso (1+2)
Žemės valdų pokyčių prognoziniais metais pagrindimas[4]”.

 

24. Pakeičiu Taisyklių 2 priedo 6.6. lentelę „Planuojamų pasiekti rezultatų apibendrinimas“ ir ją išdėstau taip:

 6.6. Planuojamų pasiekti rezultatų apibendrinimas

 

 

„Rezultatų rodiklis

Ataskaitiniai metai

 

20___

Paramos paraiškos pateikimo metu 20 ____

Prognoziniai metai

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

20___

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis15

Kontrolės laikotarpis

Atitiktis aktyviam ūkininkui keliamiems reikalavimams16

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitiktis kompetencijai keliamiems reikalavimams17

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio valdos produkcijos standartinė vertė iš viso, Eur18

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukurtas numatytos specializacijos arba mišrusis ūkis

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SGV skaičius, vnt.19

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš gyvulininkystės (nurodoma veikla) sektoriaus20

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

…..21

 

 

 

Pareiškėjo ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai Skolos rodiklis*22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelningumas**23

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Pareiškėjas pildo tiek metų, kiek metų planuoja įgyvendinti verslo planą.

16 Aktyviam ūkininkui keliami reikalavimai nurodyti priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Pildant lentelę šioje eilutėje nurodomas vienas iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

17 Kvalifikacijai keliami reikalavimai: turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba būti išklausiusiam jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Pildant lentelę šioje eilutėje nurodomas vienas iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

18 Informacija apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį išreikštą standartine produkcija (6.5.1+6.5.2 lentelėse pateiktų duomenų suma apskaičiuojama automatiškai).

19 Pildo pareiškėjai, kurių veikla susijusi su gyvulininkystės produktų gamyba. SGV apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/D3-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ priede nurodytais SGV skaičiavimo koeficientais.

20 Pajamas iš gyvulininkystės nurodo pareiškėjai, kurie kuria gyvulininkystės arba mišrų ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė.

21 Pagal poreikį nurodomi kiti planuojamų pasiekti tarpinių bei galutinių rezultatų rodikliai.

22 Ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir įsipareigojimų) santykis su turtu.

23 Grynojo pelno ir pardavimo pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis, skaičiuojamas metais kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas.

* Skolos rodiklis skaičiuojamas pagal formulę:

IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų pabaigoje eurais;

Tpab – viso turto vertė metų pabaigoje eurais.

**Grynojo pelningumo rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:

proc.

GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.

 

________________            ________________________

(parašas)                           (vardas, pavardė)”.

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

[1] Pareiškėjas pildo tiek metų, kiek metų planuoja įgyvendinti verslo planą. 

[2] Nuosavybės teise valdoma žemė.

[3] Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė.

[4] Prognoziniais metais planuojami žemės valdų pokyčiai (padidėjimas arba sumažėjimas, lyginant su situacija paramos paraiškos pateikimo metu) turi būti pagrįsti, paaiškinant kiekvieną pokytį, pokyčio priežastis, žemės valdų įsigijimo finansavimo šaltinius (padidėjimo atveju) ir pateikiant kitą pokyčius pagrindžiančią informaciją.

Informacija: www.e-tar.lt