Gyvuliams įsigyti – 1 mln. eurų parama

O. Baliukevičienės nuotr.

O. Baliukevičienės nuotr.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priima papildomas paraiškas grynaveisliams mėsiniams galvijams, grynaveislėms avims ir ožkoms įsigyti. Paramos biudžetas – 1,052 mln. Eur. Paraiškos priimamos nuo liepos 1-osios iki liepos 20 d. Skaityti toliau

Jaunasis ūkininkas karvės prie tanko nepririš

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Antikos filosofas Platonas idealią demokratinę valstybę skirstė į tris pagrindinius sluoksnius – aukščiausiasis (tautos vadai – filosofai auklėtojai), vidurinysis (valstybės gynėjai kariai) ir darbštus (amatininkai, žemdirbiai). Anot Platono, valstybė išsigimsta, kai ją ima valdyti tamsūs turtuoliai (oligarchai) arba karo vadai pradeda kištis į šalies ūkinį gyvenimą. Kaip Lietuvoje – 2008 m. krašto apsaugos ministras Juozas Olekas įsakė nebešaukti jaunimo į kariuomenę, o 2015 m. tas pats J. Olekas ne valstybės įstatymais, bet savo įsakymais nustatinėja karinės prievolės lengvatas ir išimtis. Skaityti toliau

Mūšis dėl jaunųjų ūkininkų likimo ir socialinio draudimo

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

 Ūksmingoje Kaišiadorių r. Stasiūnų kaimo „Dalios sodyboje”, apsuptoje dvylikos tvenkinių, Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) taryba sprendė ne tokius malonius klausimus: kaip įtikinti valdžią nemažinti paramos jauniesiems ūkininkams, kad šie nepatrauktų į Vakarus laimės ieškoti, koks darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo modelis neskurdintų ūkininkų, bet svarbiausia – kodėl žemdirbių savivaldai sunkiai sekasi susitarti su valdininkais dėl Lietuvos žemės ūkiui gyvybiškai svarbių teisės aktų. Skaityti toliau

Kova dėl europinės paramos: jaunieji ūkininkai pakliuvo į spąstus

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Pirmas šių metų kvietimas jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramai gauti parodė, kad prasideda labai arši konkurencija dėl europinių pinigų, o nusivylusiųjų gali būti tūkstančiai. Šimtai paramą gauti galinčių jaunųjų ūkininkų jau malšina nusiminimo kartėlį ir sprendžia hamletišką klausimą – laukti antrojo šaukimo ar deklaruoti pasėlius. Paramos įgyvendinimo taisyklėse jiems paspęsti spąstai: deklaravus pasėlius jaunieji ūkininkai jau nebegalės pretenduoti į paramą įsikurti. O apie antrą kvietimą paraiškoms rinkti Žemės ūkio ministerija kol kas kalba miglotai. Skaityti toliau

Spąstai: ūkininkai tapo šauktiniais

J. Mankausko nuotr.

J. Mankausko nuotr.

Ant plauko pakibo į šauktinių sąrašus patekusių jaunųjų ūkininkų ateitis. Blaškydamiesi tarp prievolės tarnauti Tėvynei ir įsipareigojimų Europos Sąjungai, vaikinai gali tik viltis, kad Lietuvos kariuomenės vadovai atsižvelgs į jų padėtį. Vis dėlto grėsmė būti pašauktiems į kariuomenę išlieka – Karo prievolės įstatymas jokių išlygų jauniesiems ūkininkams nenumato. Skaityti toliau

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos kreipimasis į Ministeriją

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su klausimais dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių projekto (kreipimosi raštas pridedamas). Į kurį buvo gautas atsakymas, tekstas pridedamas. Skaityti toliau

KVIETIMAS

  nma   kpf

 Mieli ūkininkai, prasideda Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos finansinis laikotarpis. Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų.

Maloniai kviečiame susipažinti su naujovėmis seminare „Su plotu susijusių priemonių pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą administravimo naujovės ir aktualijos“. Seminaro metu pateikta informacija padės pasirengti artėjančiam žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui. Po NMA atstovo pranešimo turėsite galimybę užduoti Jums rūpimus klausimus.

Seminaras vyks 2015 m. kovo 23 d., 10:00 val., Rokiškio r. savivaldybėje,  Respublikos g. 94. Skaityti toliau

Naujos taisyklės tiesioginėms išmokoms gauti

Ähren

Š. m. vasario 13 dieną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Naujo finansinio laikotarpio tiesioginių išmokų struktūra iš esmės skiriasi nuo ankstesnio, todėl ūkininkų laukia nemažai naujovių.

2014 metais tiesiogines išmokas sudarė dvi dalys: pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus, o nuo 2015 metų tiesiogines išmokas sudaro: pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, išmoka jaunajam ūkininkui, „žalinimo“ išmoka ir susietoji parama. Skaityti toliau

PATVIRTINTAS PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS

 DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

 2014 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-816, Vilnius

 Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Skaityti toliau

Kreipimasis į Žemės ūkio ministeriją su aktualiais jauniesiems ūkininkams klausimais

Š. m. sausio mėn. buvo kreiptasi į Žemės ūkio viceministrą dėl susitikimo, su Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos nariais, organizavimo. Planuoto susitikimo tikslas – šio laikotarpio aktualių problemų ir klausimų aptarimas. Dėl įtemptos darbotvarkės vasario pradžioje planuoto susitikimo surengti nepavyko, bet buvo gautas atsakymas į jaunųjų ūkininkų raštu pateiktus klausimus. Skaityti toliau

Ūkininkų aistras audrino aktualūs klausimai

2015 m. vasario 6 d. įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos išplėstinis prezidiumo posėdis. Jo metu nagrinėti ypatingai šiuo metu ūkininkams aktualūs klausimai. Pakviesti Žemės ūkio ministerijos atstovai, viceministras Saulius Cironka, viceministras Vilius Martusevičius, Kaimo plėtros departamento direktorės pavaduotojas Mindaugas Palionis, pristatė du pagrindinius posėdžio klausimus – Lietuvos Kaimo plėtros programos 2014-2020 m. priemonių žemės ūkio veiklai pristatymas bei akcizo už žemdirbiams skirtam kurui įvedimas. Skaityti toliau