Patvirtintos Paramos jaunųjų ūkininkų įsikūrimui įgyvendinimo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS

 DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 2015 m. kovo 24 d. Nr. 3D-211

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 ir 9.10 papunkčiais, atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisykles (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), nuostatas, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842, ir siekdama, kad būtų efektyviai panaudotos EŽŪFKP lėšos,

tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                                      VIRGINIJA BALTRAITIENĖ

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – Programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

 

II. SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 2. Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

2.2. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

2.3. SG – sutartinis gyvulys;

2.4. ŽŪN – žemės ūkio naudmenos.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Aktyvus ūkininkas (aktyvus žemės ūkio veiklos subjektas) – žemės ūkio veiklos subjektas, kuris nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamos veiklos, išskyrus numatytas išlygas, ir aktyviai ūkininkauja, vadovaudamasis žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijais.

3.2. įkainis – Ministerijos patvirtinta kaina, už kurią galima įsigyti įrangos, technikos, mechanizmų, prekių, paslaugų ir (arba) darbų. Įkainis nustatomas eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

3.3. jaunasis ūkininkas – ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris teikdamas paramos paraišką atitinka šiuos reikalavimus: 1) yra jaunesnis kaip 40 metų; 2) turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: turi profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą; yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (jei pareiškėjas neatitinka nė vieno iš šių reikalavimų, jam nuo sprendimo skirti paramą dienos suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos); 3) pirmą kartą kuriasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

3.4. jaunojo ūkininko įsikūrimas – procesas, kai jaunesnis kaip 40 metų amžiaus fizinis asmuo registruotoje žemės valdoje (ūkyje) susikuria sąlygas, reikalingas ūkininkauti toje vietovėje. Jaunojo ūkininko įsikūrimas turi prasidėti ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo ir paraiškos teikimo momentu dar negali būti pasibaigęs. Toks laikotarpis reikalingas pareiškėjams ilgiau trunkančiam žemės įsigijimo procesui užbaigti bei mokymams pradėti ir (ar) pabaigti, verslo planui parengti ir kt.;

3.5. mišrusis ūkis – ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus;

3.6. paramos teikimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 5 metų laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki galutinio lėšų išmokėjimo;

3.7. produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (toliau – VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai;

3.8. projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto statyba ir (arba) įsigijimu, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba) išperkamąja nuoma, taip pat viešinimo išlaidos;

3.9. verslo planas – dokumentas, kuriame techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos atžvilgiu pagrindžiami investavimo tikslai, nurodomi projekte numatytoms investicijoms atlikti reikalingi ištekliai ir terminai;

3.10. verslo plano įgyvendinimo pradžia – data, kai paramos gavėjas, pradėdamas įgyvendinti verslo planą, t. y. atlikęs investiciją ir (arba) sudaręs sutartį dėl paslaugos gavimo, raštu apie tai informuoja Agentūrą;

3.11. verslo plano kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir verslo plane numatytų įsipareigojimų;

3.12. specializuotas ūkis – ūkis, kurio pajamos iš kurio nors žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;

3.13. žemės ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN) – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti;

3.14. žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (arba) cheminė sudėtis;

3.15. žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (arba) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, techniniais ir ekonominiais santykiais;

3.16. žemės ūkio valdos padalijimas (toliau – valdos padalijimas) – žemės ūkio valdos sudarymo būdas, kai asmuo (asmenys), pretenduojantys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, iš artimojo giminaičio (tėvo, motinos, senelio, senelės, brolio, sesers, sūnaus, dukters) žemės ūkio valdos išregistruotus (-ą) žemės sklypus (-ą) įsigyja nuosavybės teise, įregistruoja jų (jo) pagrindu vieną ar kelias valdas ir ten įsikuria;

3.17. žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą, iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą ir (arba) geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymą;

3.18. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4. Kiti šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos apibrėžti Programoje, Administravimo taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III. PRIORITETAS, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 5. Prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

6. Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.

7. Kompleksiniai tikslai:

7.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

7.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

7.3. klimato kaitos švelninimas.

 

IV. REMIAMA VEIKLA

 8. Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla:

8.1. žemės ūkio produktų gamyba;

8.2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai;

9. Pagal priemonės veiklos sritį remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų) ir mišrieji ūkiai.

 

V. GALIMI PAREIŠKĖJAI

 10. Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

10.1. yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;

10.2. turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

10.2.1. turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;

10.2.2. turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;

10.2.3. yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67.

Jei pareiškėjas neatitinka nei vieno 10.2.1–10.2.3 papunkčiuose nurodyto reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos.

10.3. pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

11. Paramos paraiškos, teikiamos su projekto partneriais, nepriimamos.

12. Jei pareiškėjas mirė po paramos paraiškos pateikimo, bet iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, paramos paraiška išregistruojama. Tuo atveju jei nekilnojamas turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise paramos paraiška pareiškėjui mirus gali būti išregistruojama tik gavus sutuoktinio sutikimą, sutuoktiniui nesutikus su paramos paraiškos išregistravimu sutuoktinis galėtų perimti paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsti veiklą, tačiau su sąlyga, kad jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

13. Paramos gavėjui mirus ar esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, dėl kurių paramos gavėjas negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų po sprendimo skirti paramą priėmimo, parama gali būti mokama asmeniui, perimančiam paramos gavėjo įsipareigojimus ir tęsiančiam veiklą, jeigu jis atitiks pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus bei projektų atrankos kriterijus įsipareigojimų perėmimo metu.

14. Pareiškėjas/paramos gavėjas įgaliojimą veikti jo vardu kitam asmeniui gali suteikti tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms.

15. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais.

 

VI. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 16. Paraiškos tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

17. Pareiškėjui taikomos šios tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai:

17.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

17.2. pareiškėjas pateikia projektą, atitinkantį šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisidedantį prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

17.3. pareiškėjo pateikto verslo plano veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

17.4. pareiškėjas užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

17.5. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos paskolos suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus arba su finansine institucija pasirašytą paskolos sutartį arba pateikiamas raštiškas patvirtinimas, kad atitinkamą projekto dalį pareiškėjas įgyvendins nuosavomis lėšomis. Kai parama išmokama dviem dalimis, t. y. kai po sprendimo sumokamas avansas ir teikiamas vienas mokėjimo prašymas, paskolos sutartis turi būti pateikta iki verslo plano įgyvendinimo pradžios. Kai parama išmokama trimis dalimis, t. y. kai po sprendimo sumokamas avansas ir teikiami du mokėjimo prašymai, paskolos sutartis turi būti pateikta kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu. Tuo atveju, jei projekto finansavimo šaltinis keičiamas, pateikiamas raštiškas patvirtinimas, kad atitinkamą projekto dalį pareiškėjas įgyvendins nuosavomis lėšomis;

17.6. pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

17.7. pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakyme Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka ir ūkininko ūkį Lietuvos ūkininko ūkio įstatyme nustatyta tvarka;

17.8. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Norintys gauti paramą ūkininkai privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“;

17.9. investicijos atitinka ES ir darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“;

17.10. nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną priklauso pareiškėjui, pareiškėjo sutuoktiniui arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai teisė į nekilnojamąjį turtą nustatyta notaro patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas investuoja į savo dalį. Tokiu atveju, kai nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, pateikiamas rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinį) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais statyti statiniais pareiškėjo gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniam kaip 8 metų laikotarpiui nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, teisėtą valdymą pagrindžiančios sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė;

17.11. investicijos atitinka gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas taikomas, jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi. Pareiškėjas turi pateikti tai patvirtinantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos dokumentą);

17.12. pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo;

17.13. pateiktas verslo planas, parengtas pagal šių Taisyklių 2 priede nustatytą formą. Verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga. Pareiškėjas verslo plane nusimato, per kiek metų planuoja jį įgyvendinti. Verslo plane nurodoma:

17.13.1. esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė;

17.13.2. veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys;

17.13.3. planuojamos įgyvendinti veiklos (investicijų) ir jų detalizavimas;

17.13.4. kvalifikacijos kėlimo planas;

17.13.5. planuojami ūkinės veiklos pasiekimo rezultatai;

17.14. pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“;

17.15. įkuriamo ūkio ŽŪN plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir verslo plano įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.) visam minėtam laikotarpiui. Žemės nuomos ar kito teisėto naudojimosi ja sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (toliau – Nekilnojamojo turto registras) ne vėliau kaip paramos paraiškos pateikimo dieną. Jeigu verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu ir (arba) verslo plano kontrolės laikotarpiu žemės valdymo sutartys bus nutrauktos ar baigsis jų galiojimo laikas, ne vėliau kaip per 1 mėn. turi būti išsinuomotas ar kitais teisėtais pagrindais valdomas tas pats arba kitas sklypas su tokiu pat ŽŪN plotu;

17.16. parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus (ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

17.17. jei verslo plane numatyti statybos (naujo gamybinio statinio (pastato) statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos (rekonstravimo, kapitalinio remonto) vertės skaičiavimu. Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, technologijos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir statybą (rekonstravimą) leidžiantis dokumentas, jei teikiamas vienas mokėjimo prašymas, t. y. parama išmokama dviem dalimis, turi būti pateikti iki verslo plano įgyvendinimo pradžios, jei teikiami du mokėjimo prašymai, t. y. parama išmokama trimis dalimis, turi būti pateikti kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu, išskyrus nesudėtingus statinius ir įrenginius (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“). Jei projekte numatytai naujo statinio statybai, statinio rekonstravimui, statinio kapitaliniam remontui paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;

17.18. parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti. Apdorojimo ir perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Parama gali būti skiriama tik toms investicijoms, kurios nefinansuotos pagal I Bendrosios žemės ūkio politikos ramsčio priemones ir iš kitų fondų;

17.19. parama neteikiama pareiškėjui, jei remiantis Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatoma, kad pareiškėjas dirbtinai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas. Dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti metodikos, II skyriaus nuostatos šiai veiklos sričiai netaikomos. Parama neteikiama pareiškėjui, jei nustatoma, kad pareiškėjas dirbtinai sukūrė tokiai paramai gauti reikalingas sąlygas, nurodytas šių taisyklių 56.1.1, 56.1.2, 56.1.3 papunkčiuose;

17.20. projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje;

17.21. pareiškėjo įsikūrimas paramos paraiškos teikimo metu nėra pasibaigęs. Įsikūrimo procesą sudaro: žemės ūkio valdos ir ūkio įregistravimas pareiškėjo vardu, minimalios ūkininkavimo pradmenų programos baigimas, pareiškėjo, kaip ūkio valdytojo, paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimas. Teikdamas paraišką paramai gauti pareiškėjas turi būti pabaigęs bent vieną iš išvardytų įsikūrimo proceso etapų. Įsikūrimo procesas laikomas užbaigtu, kai pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas pateikia paraišką tiesioginėms išmokoms gauti (taikoma ir tais atvejais, kai paraiška tiesioginėms išmokoms gauti buvo pateikta neįregistravus ūkininko ūkio).

17.22. parama teikiama tik tiems jauniesiems ūkininkams, kurių įsikūrimas paramos paraiškos pateikimo metu nebus pasibaigęs, t. y. pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;

17.23. pareiškėjas atitinka labai mažos arba mažos įmonės apibrėžimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

17.24. Poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytais atvejais.

17.25. pareiškėjas per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos (paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti pateikimo dienos) turi tapti aktyviu ūkininku, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 1307/2013 9 straipsnyje ir nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 patvirtintose paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.

17.26. pareiškėjas užtikrina, kad verslo planą pradės įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos gavėjas, pradėdamas įgyvendinti verslo planą, raštu apie tai informuoja Agentūrą ir prideda tai patvirtinančius dokumentus (investicijos įsigijimo dokumentus, sutartį dėl paslaugų teikimo ir kt.);

17.27. besikuriančio jaunojo ūkininko valda gali būti sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, jei šiems sklypams nebuvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;

17.28. pareiškėjas įsikūrimo metu nuosavybės teise gali įgyti sklypus iš valdos, kuriai buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones, tačiau tik tuo atveju, jei jau pasibaigęs projekto kontrolės laikotarpis;

17.29. besikuriančio sutuoktinio valda ir ūkis negali būti perregistruoti iš jo sutuoktinio.

 

VII. PAREIŠKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 18. Pareiškėjas prisiima šiuos įsipareigojimus:

18.1. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų verslo plano įgyvendinimo laikotarpiui, o įgyvendinus verslo planą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;

18.2. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti verslo plane numatytą žemės ūkio veiklą), neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto (išskyrus biologinį turtą) nuo sprendimo skirti paramą datos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Už paramos lėšas įsigytas turtas negali būti įkeistas fiziniams ar juridiniams asmenims. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas projekto įgyvendinimą užtikrinančiai paskolai finansuoti;

18.3. iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą šių Taisyklių 17.8 papunktyje nustatyta tvarka;

18.4. viešinti paramą, vadovaudamasis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – viešinimo taisyklės);

18.5. užtikrinti, kad, jei Pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų ir tai numatė atrankos kriterijuose, būtų išlaikyta 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų visą verslo plano įgyvendinimo laikotarpį iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos;

18.6. užtikrinti, kad, jei pareiškėjas numatė atrankos kriterijuose, kad ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc., grynasis pelningumas įgyvendinus verslo planą būtų ne mažesnis kaip 4 proc.;

18.7. jeigu neturi reikiamų profesinių įgūdžių ir kompetencijos paramos paraiškos pateikimo dieną, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos turi įgyti toliau nurodytą išsilavinimą, kuris pagrindžiamas Verslo plane:

18.7.1. profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba;

18.7.2. aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba;

18.7.3. išklausyti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Informaciją apie šios programos modulių išklausymą Agentūrai teikia Žemės ūkio ministerijos Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras pateikdamas asmenų, išklausiusių programą, sąrašą, kuris taip pat viešai skelbiamas Žemės ūkio ministerijos Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro svetainėje, arba pareiškėjas/paramos gavėjas pateikia Agentūrai rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimus, kuriuos išduoda Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras asmens prašymu;

18.8. investuoti ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos prieš pateikdamas pirmąjį (tarpinį) mokėjimo prašymą (taikoma tik tuo atveju jei pareiškėjui parama išmokama trimis dalinėmis išmokomis).

 

VIII. PARAMOS DYDIS

 19. Paramos suma vienam paramos gavėjui 50 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), jei kuriamas gyvulininkystės ūkis – 60 000 Eur be PVM, (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos). Jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys visas šios veiklos srities tinkamumo sąlygas ir reikalavimus, bendra jų prašoma paramos suma negali viršyti šiame punkte numatytos galimos paramos sumos.

20. Jei kuriamasi padalytose valdose, kurios buvo sukurtos iš tos pačios vienos valdos sklypų, bendrai visiems pareiškėjams, kurie kuriasi tokiose padalytose valdose, didžiausia paramos suma negali viršyti šių Taisyklių 19 punkte numatytos vienam pareiškėjui skiriamos galimos paramos sumos. Išimtis taikoma, kai tarp valdų centrų nustatomas didesnis kaip 50 km atstumas.

21. Parama skiriama verslo planui įgyvendinti.

22. Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos sumą numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane.

23. Paramos teikimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

24. Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, kai:

24.1. vykdoma numatyta ūkinė veikla;

24.2. ūkis, kurio ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija, pasiekia verslo plane numatytą dydį;

24.3. pats pareiškėjas tampa aktyviu ūkininku ir įgyvendinamos visos verslo plane numatytos investicijos, įsipareigojimai (jei buvo) dėl profesinių įgūdžių ir kompetencijos įgijimo bei verslo plane pasiekti suplanuoti rodikliai (ekonominio gyvybingumo ir kt.);

24.4. verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga.

25. Pareiškėjas, paramos gavėjas verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (arba) veiklos sritis.

26. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“).

 

IX. TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 27. Verslo plane turi būti numatytos visos išlaidos, kurios yra susijusios su verslo plano įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik verslo planui įgyvendinti būtinos išlaidos (atitinkančios verslo plane iškeltus tikslus), ir ne daugiau nei numatytas paramos dydis. Tinkamos finansuoti išlaidos verslo plane turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ir (arba) darbų pirkimai neatlikti, tinkamų finansuoti išlaidų sumai ir rinkos kainai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais pagrindines technines savybes apibūdinančiais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai atlikus kainų palyginimą pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės (paslaugos) darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės (paslaugos) ar darbų kainos, atliekama Administravimo taisyklių 69 punkte nurodyta procedūra. Jei prekių, paslaugų ir darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

28. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos verslo plane nurodytos išlaidos:

28.1. būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane;

28.2. pareiškėjo patirtos (t. y. apmokėtos) įgyvendinant projektą ir ne anksčiau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų sąraše pagal Taisyklių 30 punktą, arba jeigu jos patirtos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Administravimo taisyklėse;

28.3. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos, tačiau, jei parama projektui neskiriama arba jei pirkimai atlikti nesilaikant pirkimų procedūrų, numatytų Administravimo taisyklėse, nefinansuojamos.

29. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

29.1. nauja žemės ūkio technika, įranga (prie šios kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės), technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479) „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, skirtos projekto reikmėms. Išperkamąja nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Jei įsigyjama teisės aktų nustatyta tvarka privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės buvo įregistruotos juridinio asmens, vykdančio žemės ūkio technikos ar transporto priemonių pardavimo veiklą, vardu, pareiškėjas turi pateikti to juridinio asmens raštišką patvirtinimą, įrodantį, kad žemės ūkio technika ar transporto priemonė nebuvo eksploatuota;

29.2. ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos (vertė nustatoma vadovaujantis biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinėmis kainomis, kurios tvirtinamos žemės ūkio ministro įsakymu);

29.3. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas);

29.4. infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;

29.5. naujos statybinės medžiagos;

29.6. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos;

29.7. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM;

29.8. projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

29.9. faktiškai padarytos ir paramos gavėjo apskaitoje užfiksuotos išlaidos, pagrįstos dokumentų originalais arba nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis bei įtrauktos į ilgalaikio turto korteles.

30. Netinkamos finansuoti išlaidos:

30.1. išlaidos, nesusijusios su verslo plane numatytais tikslais ir remiama veikla ir neįvardytos šių Taisyklių 29 punkte;

30.2. trumpalaikis turtas (išskyrus statybines medžiagas);

30.3. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Administravimo taisyklėse, išskyrus atvejus, kai yra nustatyti įkainiai. Žemės ūkio paskirties gamybinių statinių (pastatų) statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto finansavimo atveju pareiškėjas arba paramos gavėjas turi teisę vadovautis nustatytais statinių įkainiais arba šias paslaugas pirkti pagal pirkimų procedūras;

30.4. išlaidos, viršijančios žemės ūkio ministro įsakymu 2014–2020 metų laikotarpiui nustatytus įkainius. Nesant teisės akto, nustatančio Programos didžiausius galimus įkainius, pareiškėjas įsigydamas investiciją turi naudoti konkurso/apklausos būdą. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra didesnė už nustatytus įkainius, finansuojama pagal nustatytus įkainius. Jei pagal pateiktus komercinius pasiūlymus išlaidų vertė yra mažesnė negu pagal nustatytus įkainius ir neviršija vidutinės rinkos kainos, finansuojama pagal pasiūlyme pateiktą kainą;

30.5. susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, tokios kaip nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;

30.6. žemės ūkio gamybos teisių ir teisių į išmokas įsigijimo išlaidos;

30.7. vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos;

30.8. T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu;

30.9. N1G kategorijos transporto priemonės;

30.10. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas);

30.11. žemės įsigijimo išlaidos.

31. Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

 

X. PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 32. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede.

33. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

34. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos.

35. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www. nma. lt. Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, jei iškyla nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Taip pat paraiškos ir (arba) papildomi dokumentai gali būti pateikti per ŽŪMIS. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

36. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

37. Užregistravus paramos paraišką, pirmiausia atliekamas administracinės atitikties tikrinimas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

38. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

 

XI. PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 39. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

40. Atrankos kriterijai:

40.1. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (suteikiama 20 balų);

40.2. ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (suteikiama 15 balų);

40.3. pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų (suteikiama 10 balų);

40.4. pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir (arba) profesinį išsilavinimą (suteikiama 10 balų);

40.5. pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):

40.5.1. iki 30 metų suteikiama 20 balų;

40.5.2. nuo 30 metų iki 40 metų suteikiama 15 balų;

40.6. pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (suteikiama 10 balų);

40.7. projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal Programos priemonės Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (31 straipsnis) aprašymą) (suteikiama 15 balų).

41. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

42. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XII. PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 43. Agentūra įvertinusi paramos paraiškas, teikia jas Projektų atrankos komisijai, į kurios sudėtį įtraukiamas ir Ministerijos atstovas (-ai), Agentūros nustatyta tvarka.

44. Pareiškėjas, patvirtinus jo paramos paraišką, tinkamą paramai gauti, tampa paramos gavėju.

45. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIII. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 46. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami Administravimo taisyklėse numatyta tvarka.

47. Parama išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos:

47.1. parama mokama dviem dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per 3 metus. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paskutinė 50 proc. išmokos dalis, mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą;

47.2. parama mokama trimis dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji (tarpinė) išmokos dalis, sudaranti 30 proc. visos išmokos sumos, mokama, jeigu ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos yra investuota ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą. Trečioji, paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą.

48. Teikdamas mokėjimo prašymus, paramos gavėjas neprivalo pateikti išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų tačiau privalo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus. Teikdamas paskutinį mokėjimo prašymą bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, paramos gavėjas pateikia finansinės atskaitomybės dokumentus už finansinius metus, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas. Paskutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama ne vėliau, kaip vasario mėnesį, pasibaigus ketvirtiems nuo paraiškos pateikimo metų finansiniams metams (taikoma tik tiems pareiškėjams, kurie teikia 2 mokėjimo prašymus).

49. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

50. Agentūrai pareikalavus, paramos gavėjas privalo pateikti dokumentus, kuriais deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentus ir pirkimo procedūrų dokumentaciją.

51. Su paskutiniu mokėjimo prašymu paramos gavėjas teikia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

52. Paramos gavėjas, Administravimo taisyklių nustatyta tvarka verslo plano kontrolės laikotarpiu teikia Agentūrai užbaigto projekto metines ataskaitas.

 

XIV. SANKCIJOS

 53. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos. Gali būti taikomos tokios sankcijos: paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos; apribojimas teikti paraiškas; kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

54. Sankcijos netaikomos, jei nustatytų reikalavimų nesilaikoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

55. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse ir Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“.

56. Veiklos sričiai taikomos specifinės sankcijos yra šios:

56.1. parama neteikiama, jei:

56.1.1. besikuriančio jaunojo ūkininko valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;

56.1.2. pareiškėjas įsikūrimo metu nuosavybės teise įgyja sklypus iš valdos, kuriai jau buvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicines priemones, jei dar nepasibaigęs projekto kontrolės laikotarpis;

56.1.3. besikuriančio sutuoktinio valda ir ūkis perregistruoti iš jo sutuoktinio;

56.1.4. paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos. Tokiu atveju paramos gavėjas netenka teisės dalyvauti pagal priemonę ištisus kalendorinius metus, kuriais nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, ir kitus kalendorinius metus;

56.2. visa parama susigrąžinama, jei:

56.2.1. verslo planas nepradedamas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo;

56.2.2. įgyvendinus verslo planą nustatoma, kad paramos gavėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte (SP), yra mažesnis kaip 8 000 Eur;

56.2.3. paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo metu nustatoma, kad verslo planas įgyvendintas netinkamai (verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai, suplanuotos įgyvendinti investicijos bei suplanuoti rodikliai nėra pasiekti);

56.2.4. pareiškėjas per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos netampa aktyviu ūkininku, kaip apibrėžta reglamento (ES) 1307/2013 9 straipsnyje;

56.2.5. per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos neįgijo 18.7.1–18.7.3 papunkčiuose nurodyto išsilavinimo;

56.2.6. paramos gavėjas, norėdamas gauti paramą, pateikė melagingos informacijos arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos;

56.3. visa parama arba jos dalis susigrąžinama neįgyvendinus atrankos kriterijų, pagal sankcijos metodikoje nustatytus dydžius.

56.4. dalis paramos susigrąžinama, jei Agentūrai pareikalavus, paramos gavėjas nepateikė dokumentų, kuriais deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, bei išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentų bei pirkimo procedūrų dokumentaciją. Tokiu atveju susigrąžinama tokia paramos dalis, už kurią paramos gavėjas nepateikė reikalingų dokumentų.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 57. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

58. Apskundimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

59. Patikrų vietoje atlikimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklėse.

60. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.

61. Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

62. Pasikeitus šioms Taisyklėms nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

 

Daugiau informacijos: http://www.infolex.lt/ta/329208

 

1854 Total Views 1 Views Today