PATVIRTINTAS PARAMOS PARAIŠKŲ PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS

 DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠČIO PATVIRTINIMO

 2014 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-816, Vilnius

 Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1378/2014 (OL 2014 L 367, p. 16), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1310/2013 (OL 2013 L 347, p. 865), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2013 L 227, p. 18), ir atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 7.1.6 papunktį, tvirtinu Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2014–2015 metais tvarkaraštį (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                                      VIRGINIJA BALTRAITIENĖ

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. lapkričio 3 įsakymu Nr. 3D-816

(NAUJA REDAKCIJA nuo 2015 02 03 (TAR, 2015, Nr. 2015-01455))

 PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠTIS

 

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2015-04-01 2015-05-29
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS
2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis
3 Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2015-04-01 2015-12-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2015-05-04 2015-06-30
4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2015-06-01 2015-07-31
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą
4.3.1 Parama žemės konsolidacijai 2015-09-01 2015-12-31
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2015-08-03 2015-09-30
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2015-06-01 2015-06-30
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms
4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2015-04-01 2015-07-31
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2015-04-01 2015-04-30
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2015-10-05 2015-11-30
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2015-04-01 2015-06-30
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2015-08-03 2015-09-30
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2015-09-01 2015-11-30
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2015-03-02 2015-04-30
7.2.3 Parama vietiniams keliams 2015-04-01 2015-06-30
7.3 Parama plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai 2015-11-02 2015-12-31
7.6 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį
7.6.1 Tradicinių amatų centrų plėtra 2015-05-04 2015-06-30
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ
8.1 Miško veisimas (naujoms paraiškoms) 2015-07-01 2015-08-31
8.3-4 Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2015-08-03 2015-08-31
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2015-06-01 2015-06-30
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2015-09-01 2015-09-30
9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS
10 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*
10.1 Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
10.2 Specifinių pievų tvarkymas
10.3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
10.4 Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
10.5 Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas šlapynėse
10.6 Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje
10.7 Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
10.8 Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
10.9 „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
10.10 „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“
10.11  „Dirvožemio apsauga“
10.12 „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“
11 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*
12 SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*
12.1 Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje
12.2 Parama „Natura 2000“ miškuose
13 IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*
13.2 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių
13.3 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių
16 BENDRADARBIAVIMAS
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti 2015-08-03 2015-09-30
16.3 Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu
17 RIZIKOS VALDYMAS
17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2015-07-01 2015-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2015-07-01 2015-12-31
19 LEADER PROGRAMA
19.1 Parengiamoji parama 2014-12-06 2015-03-06
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS 2015-04-20 2015-08-31
19.3 VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
19.4 Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui
20 TECHNINĖ PAGALBA
20.2 Lietuvos kaimo tinklui 2015-10-05 2015-11-30
113 ANKSTYVAS PASITRAUKIMAS

*Paraiškos renkamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

1781 Total Views 1 Views Today