Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos kreipimasis į Ministeriją

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su klausimais dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių projekto (kreipimosi raštas pridedamas). Į kurį buvo gautas atsakymas, tekstas pridedamas.

001 (2)002 (1)

2015 m. vasario 11 d. vykusio posėdžio su socialiniais partneriais metu, kuriame dalyvavo ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovas Vytautas Buivydas , buvo aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) priemonės ir jų nuostatos bei atrankos kriterijai. Po šio posėdžio buvo atliktos kai kurios korekcijos, o projektų pirmumo kriterijai buvo pateikti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos stebėsenos komitetui, kuris 2015 m. vasario 19 d., dalyvaujant ir Europos komisijos atstovams, juos svarstė bei, atsižvelgęs į komiteto narių nuomones, pakoregavo ir patvirtino.

2015 m. kovo 5 d. į Šiauliuose vyko susitikimas su Šiaulių krašto žemdirbiais ir buvo skaitomas pranešimas tema „Priemonių, skirtų jauniesiems ūkininkams ir smulkiesiems ūkiams, įgyvendinimo patirtis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir paramos galimybės iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos lėšų“.

1. Dėl VED apibrėžimo ir taikymo. VED apibrėžimas yra toks: produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (toliau – VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

Jis patalpintas todėl, kad yra patvirtinta VED skaičiavimo metodika, kurioje ir nustatomos standartinės produkcijos vertės, kurios yra aktualios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimui.

2. Dėl 12 mėnesių įsikūrimo termino.

Visi jaunieji ūkininkai, atitinkantys pareiškėjams keliamus reikalavimus ir ne daugiau kaip prieš 2 metus įregistravę savo ūkius ir valdas,  turėjo galimybę dalyvauti įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“, pagal kurią paramos paraiškos buvo surenkamos 2014 m. gruodžio mėnesį, ir bus finansuojami visi pareiškėjai, atitinkantys tinkamumo kriterijus paramai gauti. Gruodžio mėnesį vykusiam paramos paraiškų surinkimui buvo taikomos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076, su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2009) 10216, nuostatos.

2015 metų paramos paraiškų rinkimams taikomos naujojo laikotarpio nuostatos, numatytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – Programa). Ši Programa rengta vadovaujantis 2014–2020 metų laikotarpiui taikomais Europos Sąjungai skirtais teisės aktais. Šios Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ aprašyme nustatyta, kad jaunojo ūkininko įsikūrimas turi prasidėti ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos paramai pateikimo ir paraiškos teikimo momentu dar negali būti pasibaigęs.

Ūkininkai gali domėtis paramos galimybėmis ir pagal kitas priemones, nes jaunieji ūkininkai turi daugiau privalumų kitų pareiškėjų atžvilgiu. Jauniesiems ūkininkams (iki 40 metų amžiaus), ir įregistravusiems savo ūkius ir (arba) valdas prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo, pagal Programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ suteikiamas 20 proc. didesnis paramos intensyvumas.

Tiek pagal  priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, tiek pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“  veiklos sritį „Parama smulkių ūkių plėtrai“, jauniesiems ūkininkams teikiamas prioritetas, suteikiant 15 pirmumo balų.

3. Dėl kvalifikacijos kėlimo priemonių.

Taisyklių 18.6 punkto nuostatos apie kvalifikacijos kėlimą yra patvirtintos Programoje ir negali būti panaikintos, nes tai taip pat yra ir 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuojo reglamento (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 3 straipsnio 2 dalyje patvirtinta nuostata.

4.  Dėl ūkio ekonominio dydžio potencialo

Taisyklėse yra nurodoma, kad „parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus“.

Šis punktas nereiškia prievolės turėti punkte nustatytą dydį paramos paraiškos teikimo metu. Pareiškėjas gali nurodyti, kad šį dydį sieks net 5 metus. Be to niekur nėra nustatyta, kad paraiškos teikimo metu privaloma nuosavybės teise turėti 5 ha ŽŪN. Jei pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha ŽŪN nuosavybės teise, jam tik suteikiami pirmumo balai.

5.  Dėl ūkio veiklos pakeitimo.

Veiklų keitimo galimybė nėra numatyta.

6.  Dėl įsipareigojimo išklausyti jaunųjų ūkininkų gyvulininkystės programą.

Šis reikalavimas yra panaikintas.

7. Dėl išmokėjimo būdo patikslinimo

Dabar Taisyklėse yra nurodoma, kad parama mokama trimis dalinėmis išmokomis, jeigu verslo planas įgyvendinamas per ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama priėmus sprendimą skirti paramą. Antroji (tarpinė) išmokos dalis, sudaranti 30 proc. visos išmokos sumos, mokama, jeigu  ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos paramos sumos yra investuota ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą. Trečioji, paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą.

8.  Dėl nepalankių vietovių detalumo

Dabar Taisyklėse yra nurodoma, kad Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal Programos priemonės Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių (31 straipsnis) aprašymą). Zarasų savivaldybė patenka į didelio nepalankumo vietovių sąrašą, o Biržų rajonas priskiriamas Intensyvaus karsto vietovėms.

9.  Dėl pirmenybės atitinkamiems sektoriams.

Atskirų sektorių pirmenybė vienas kito atžvilgiu nėra išskirta. Pirmumą turės tas jaunasis ūkininkas, kuris surinks daugiau balų.

10.  Dėl finansavimo šaltinio.

Dabar Taisyklėse yra nurodoma, kad kai parama išmokama dviem dalimis, t. y. kai po sprendimo sumokamas avansas ir teikiamas vienas mokėjimo prašymas, paskolos sutartis turi būti pateikta iki verslo plano įgyvendinimo pradžios. Kai parama išmokama trimis dalimis, t. y. kai po sprendimo sumokamas avansas ir teikiami du mokėjimo prašymai, paskolos sutartis turi būti pateikta kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu. Tuo atveju, jei projekto finansavimo šaltinis keičiamas, pateikiamas raštiškas patvirtinimas, kad atitinkamą projekto dalį pareiškėjas įgyvendins nuosavomis lėšomis.

 

LJUJS informacija

2400 Total Views 1 Views Today