2014-2020 metų aktualijos

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKAS

 

Priemonės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2018-03-01 2018-04-30
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2018-03-01 2018-04-30
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS    
2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis    
2.1.1 Parama miško valdytojams pasinaudoti konsultavimo paslaugomis    
2.1.2 Parama kaimo vietovėje veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti konsultavimo paslaugomis    
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS    
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2018-04-03 2018-06-29
2018-08-01 2018-10-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2018-03-01 2018-04-13
2018-12-03 2018-12-31
4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2018-06-01 2018-07-31
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
4.3.1 Parama žemės konsolidacijai    
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai    
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2018-09-03 2018-10-31
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:    
4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2018-01-02 2018-02-28
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA    
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui    
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2018-11-02 2018-11-30
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2018-05-02 2018-06-29
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:    
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2018-08-01 2018-09-28
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų    
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE    
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:    
7.2.1 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą    
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2018-02-01 2018-03-12
7.6 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:    
7.6.1 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį    
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2018-04-03 2018-04-30
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
8.1 Miško veisimas 2018-03-01 2018-04-30
2018-09-03 2018-10-31
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2018-09-03 2018-10-31
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2018-07-02 2018-08-31
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2018-04-03 2018-05-31
9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS    
9.1 Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje 2018-05-01 2018-06-29
10 AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*    
10.1 Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius    
10.2 Specifinių pievų tvarkymas    
10.3 Ekstensyvus šlapynių tvarkymas    
10.4 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose    
10.5 Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse    
10.6 Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje    
10.7 Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje    
10.8 Melioracijos griovių šlaitų priežiūra    
10.9 „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“    
10.10 „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“    
10.11 „Dirvožemio apsauga“    
10.12 „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“    
11 EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*    
12 SU „NATURA 2000“ IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*    
12.1 Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje    
12.2 Parama „Natura 2000“ miškuose    
13 IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*    
13.2 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių    
13.3 Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių    
16 BENDRADARBIAVIMAS    
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)

2018-05-02 2018-06-15
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti 2018-10-01 2018-11-30
16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2018-06-01 2018-08-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2018-02-01 2018-03-30
17 RIZIKOS VALDYMAS    
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2018-03-12 2018-06-29
2018-09-03 2018-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2018-01-02 2018-12-31
19 LEADER PROGRAMA    
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS    
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas    
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2018-02-19 2018-03-19
2018-04-16 2018-05-16
2018-06-04 2018-07-02
2018-09-17 2018-10-15
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2018-04-16 2018-05-16
2018-09-17 2018-10-15
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2018-02-19 2018-03-19
2018-04-16 2018-05-16
2018-06-04 2018-07-02
2018-09-17 2018-10-15

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis

6408 Total Views 9 Views Today